Xe tự hành Mặt trăng đầu tiên của Mỹ là do sinh viên phát triển

Không phải NASA, xe tự hành Mặt trăng đầu tiên của Mỹ là do một nhóm sinh viên chế tạo.

Sau 65 năm khám phá mặt trăng, Mỹ cuối cùng cũng sẽ đưa xe tự hành đầu tiên của mình lên mặt trăng. Nhưng nhiệm vụ này sẽ không được chỉ đạo bởi các kỹ sư của NASA.

Continue reading here.

Projects